ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Kindercoach Bij Joke en hebben betrekking op alle werkzaamheden, tijdens de coaching en tijdens de workshops.

Algemeen

Kindercoach Bij Joke  is een zelfstandige praktijk voor kinderen en richt zich op het coachen van kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun ouders.

Kindercoach Bij Joke is opgericht door Joke de Winter, gevestigd te Emmeloord en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74672819.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten gemaakt met Kindercoach Bij Joke en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Verhindering

Bij verhindering / afzegging binnen 24 uur worden de kosten van de coaching niet in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is uiteraard mogelijk. Bij ziekte graag in overleg.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u na iedere coaching een factuur. De ouder/ verzorger van het kind dient de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, is Kindercoach Bij Joke genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen. Indien na de betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van kindercoach Bij Joke volgens de aangegeven datum, zijn wij  genoodzaakt de vordering die we op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is kindercoach Bij Joke gerechtigd de verdere behandeling op te schorten.

Begeleiding kinderen  4 t/m 12 jaar

Kindercoach Bij Joke houdt zich aan de wettelijke regel dat voor kinderen t/m 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching. De gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Bij Joke, kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijk

Kindercoach Bij Joke, is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching gesprekken. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder /verzorger.

Meldcode

Kindercoach Bij Joke is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling.

Kindercoach Bij Joke is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Indien de ouder / verzorger erop gesteld is tijdens de coaching in de praktijk aanwezig te blijven is dit in overleg een aantal keren mogelijk. Als de ouder de praktijk verlaat dient hij/zij telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching is er even kort de gelegenheid  voor de ouder om te zien  wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal keren coaching volgt een evaluatiegesprek met de ouders, waar we de afspraken/vorderingen van uw kind bespreken.